Dissemination

8th European Conference on Information Literacy, ECIL 2023, Kraków, Poland, October 9–12, 2023
Digital Fluency: Students’ Perceptions and Participation in Designing the Curriculum in Bulgaria, Finland and Italy

At #ECIL 2023 in Krakow, Translit4U presented the research results on the #DigitalFluency of students in Bulgaria, Italy, and Finland and their participation in the planning of a #transliteracy curriculum. The project’s leader, Marina Encheva, talked about the interesting outcomes we have gotten while building our Tranceliteracy curriculum for Bulgarian, Italian, and Finnish students.

Media Education Meets Wildeness MEC 2003, 25-27 September, Salla, Finland

The hidden power of games –Teaching transliteracy via serious games

TLIT4U team, Marina Encheva, Giulia Conti and Mari Maasilta participated in the Media Education conference MEC 2023 in Finland with their paper “The hidden power of games –Teaching transliteracy via serious games”. They discussed in their paper the possibilities and uses of serious games in teaching fact-checking, critical skills and other media literacy skills. Feedback had been collected from students in three teaching experiments in the Universities of Lapland and Parma. The results show that (1) emotions are a leading component for active and personal learning, (2) games nourish a multisensory approach for learning and (3) the use of games has to be combined with theoretical material and critical thinking.Образование, научни изследвания и иновации
Университет по библиотекознание и информационни технологии

ПРОЕКТ TLIT4U – ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕТО
ПО ТРАНСГРАМОТНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ОТ БЪЛГАРИЯ, ИТАЛИЯ И ФИНЛАНДИЯ

Автори: Марина Енчева, Пламена Златкова, Марчела Борисова (УниБИТ)

Резюме: Проектът по програма „Еразъм+“ на Европейската комисия TLIT4U – Improving Transliteracy Skills through Serious Games, се изпълнява от УниБИТ в партньорство с Университета в Парма (Италия), Университета на Лапландия (Финландия) и Фондацията към Политехническия университет в Милано (Италия). Той се фокусира върху култивирането и надграждането на широк набор от грамотности (трансграмотност) и идентифицира STE(A)M образованието и сериозните игри като подходи за ангажиране на студентите чрез активно участие, както и за разширяване на сътрудничеството между преподаватели и библиотекари. Трансграмотността включва умения, мислене и действия, основани на дигиталната увереност в технологичен контекст. Тази концепция се базира на знанията и уменията, които трябва да бъдат постигнати за задълбочено обучение чрез отправяне на запитвания и развиване на креативност, както и за избягване на недостоверно съдържание. Целта на първата фаза на проект TLIT4U е да се изясни рамката на STE(A)M за преподаване на трансграмотност в дисциплини от хуманитарните и точните науки и да се разработи модел за обучение, базирано на игри. Партньорите организираха семинари за български, италиански и финландски студенти от хуманитарни и технически специалности. Семинарите се основаваха на подход за активно участие и събраха възприятията и предложенията на студентите относно обучението по трансграмотност по три основни точки: умения на XXI в., дигитална плавност, цифрова грамотност. Също така бяха проведени интервюта и фокус групи с преподаватели от трите държави. Първичният анализ на резултатите от началната фаза на проекта ще бъде използван за прилагане на широкомащабни педагогически модели и рамки за преподаване на трансграмотност (медийна, информационна, визуална, информационна грамотност и т.н.) със STE(A)M подхода към обучението. В настоящата статия са представени основни констатации и отворени въпроси, изведени от сравнителното изследване по проект TLIT4U.

Ключови думи: проект TLIT4U, трансграмотност, социологическо изследване, подход STE(A)M, сериозни игри

Abstract: The TLIT4U project – Improving Transliteracy Skills through Serious Games, is implemented by ULSIT in partnership with the University of Parma (Italy), the University of Lapland (Finland) and the Foundation at the Polytechnic University of Milan (Italy). It focuses on cultivating and building a wide range of literacies (transliteracy) and identifies STE(A)M education and serious games as approaches to engage students through active participation, as well as to expand collaboration between educators and librarians. Transliteracy involves skills, thinking and actions based on digital fluency in a technological context. This concept steps on the knowledge and skills to be achieved for in-depth inquiry learning and creativity, as well as to avoid fake content. The aim of the first phase of the TLIT4U project is to clarify the STE(A)M framework for teaching transliteracy in humanities and science disciplines and to develop a game-based learning model. The partners organized seminars for Bulgarian, Italian and Finnish students from humanities and technical specialties. The workshops were based on an active participation approach and gathered the students’ perceptions and suggestions about transliteracy education on three main points: 21st century skills, digital fluency, digital literacy. Interviews and focus groups were also conducted with educators from the three countries. The primary analysis of results from the initial phase of the project will be used to implement large-scale pedagogical models and frameworks for teaching transliteracy (media, information, visual, information literacy, etc.) with the STE(A)M approach to learning. This article presents key findings and open questions emerging from the TLIT4U comparative research.

Keywords: TLIT4U project, transliteracy, sociological survey, STEAM approach, serious games


BOBCATSSS 2023
A New Era
-Exploring the Possibilities and Expanding the Boundaries

STEM (STEAM) for Higher Education students: the TLIT4U project first findings

Authors: Marina Encheva, ULSIT, Anna Maria Tammaro, UNIPR, Gergana Yancheva, ULSIT, Plamena Zlatkova, ULSIT, Giulia Conti, UNIPR, Mari Maasilta, University of Lapland

On January 26, 2023, the TLIT4U team introduced the project to one of the most important and well-known library forums – BOBCATSSS. The annual conference was held in Oslo, Norway. You can find more information about this year’s conference at this link.

Abstract: The TLIT4U Erasmus + project (TLIT4U – Improving Transliteracy Skills through Serious Games) is implemented since 2021 by three higher educational institutions (University of Library Studies and Information Technology – ULSIT, University of Parma, University of Lapland) and one non-governmental organization (Fondazione Politecnico di Milano – FPM). It focuses on cultivating and upgrading a broad range of literacies (trans-literacy) and identifies STEM education and serious games as the approach to engage students with a participatory approach and expanding the collaboration between teachers and librarians. Transliteracy involves skills, thinking and actions based on digital fluency in a technological context. This concept is based on the knowledge and skills to be achieved for in-depth inquiry learning and creativity, as well as to avoid fake content. The project in a first phase aimed to examine whether there are differences in the use and perceptions about trans-literacy and the science, technology, engineering and mathematics (STEM) and Humanities disciplines (STEAM) education by university students in Bulgaria, Italy and Finland. The purpose of this project’s first phase is to clarify the STEM framework for teaching in the humanities and in the sciences and to develop a training model. The partners organized a Workshop with the students of their respective universities, with different disciplinary backgrounds. The Workshop was based on a participatory approach and collected the students’ perceptions and suggestions about trans-literacy education. Subsequently, interviews and focus groups with the teachers involved in the TLIT4U project were organized by the partners. The primary analysis of this first phase results will be used for the implementation of large-scale pedagogical models and frameworks for teaching trans-literacy (media, information, visual, data literacy etc.) with a STEM approach to learning. To understand students’ perception, we have aggregated data from three points: 21st century skills, Digital fluency, Digital literacy. Main findings and open issues evidenced by the comparative study of TLIT4U are presented in this paper.

Keywords: TLIT4U project, transliteracy, survey, STEAM approach, serious games

TLIT4U – Improving Transliteracy Skills through Serious Games


XI национален семинар с международно участие
на тема:
„Интелектуалната собственост и академичната етика в университетите“,26 април 2023 г.

ОБУЧЕНИЕ КАТО НА ИГРА. ГЕМИФИКАЦИЯ В БИБЛИОТЕКИТЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Презентатори: гл. ас. д-р Гергана Янчева, гл. ас. д-р Гарбриела Ангелова

На 26 април 2023 г., 10:00 ч. гл. ас. д-р Гергана Янчева и гл. ас. д-р Габриела Ангелова – членове от българския екип на проект TLIT4U представиха чрез доклад работата и постиженията по проект TLIT4U на традиционния за УниБИТ форум “Интелектуалната собственост и академичната етика в университетите“. Единадесетият национален семинар се състоя в УниБИТ, зала “Тържествена”. Повече за семинара тук.

Резюме: Статията разглежда различните аспекти при прилагането на игрови подходи по време на обучението по трансграмотност в библиотеките и библиотечното образование. Споделен е досегашният опит на проект по Еразъм+ „TLIT4U“ – „Обогатяване на знанията и подобряване на уменията за трансграмотност чрез образователни игри“.  Обучението чрез игра (game-based learning) и гемификацията, като възприети от проекта методи за постигане на високи, мотивирани резултати сред студентите по библиотечно-информационни науки и специалисти от библиотечните институции, се намират във фокуса на проведените онлайн-срещи, семинари и практикуми със студенти и обучители през първия етап на проекта (2021-2023). Заложените за реализация цели на проект TLIT4U са синхронизирани изцяло с приоритетите на ЕС за формиране на компетентно развито демократично общество. Основен лайтмотив е повишаването на мотивацията на всички целеви групи – студенти, обучаеми, библиотекари и преподаватели за използване на иновативни подходи в образователния процес, насочени към подобряване на уменията, свързани с различни видове грамотност.

Ключови думи: Еразъм+ TLIT4U, библиотечно-информационни науки, библиотеки, гемификация, трансграмотност, дигитална увереност.

Abstract: The paper discusses the different aspects of applying game-based approaches during transliteracy training in libraries and library education. It shares the experience of the Erasmus+ project “TLIT4U” – “Enriching knowledge and improving skills for transliteracy through educational games”.  Game-based learning and gamification, as methods adopted by the project to achieve high, motivated results among library and information science students and professionals from library institutions, are the focus of the online meetings, seminars, and workshops held with students and trainers during the first phase of the project (2021-2023). The objectives of the TLIT4U project are fully aligned with the EU’s priorities for the formation of a competently developed democratic society. The main accent is to increase the motivation of all target groups – students, learners, librarians, and tutors to use innovative approaches in the educational process to improve skills related to different types of literacy.

Keywords: Erasmus+ TLIT4U, library information studies, libraries, gamification, transliteracy, digital fluency.

TLIT4U – Improving Transliteracy Skills through Serious Games


2022 ASIS&T 24-Hour Conference
Poster presentation:
Improving transliteracy skills through serious games: Erasmus+ project TLIT4U

Presenters:
Marina, Encheva, University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT)
Zlatkova, Plamena, University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT)
Miltenoff, Plamen, Saint Cloud State University, USA


On April 27, 2022, part of the Bulgarian team of the TLIT4U project will hold a presentation poster at the annual 2022 ASIS&T 24-Hour Conference. The poster provides essential information about the Project goals and the importance of transliteracy in the society we live in.

Abstract

The poster presents the conceptual framework and the objectives of the European project TLIT4U, implemented since 2021 by three higher educational institutions (ULSIT, University of Parma, University of Lapland) and one non-governmental organization (FPM), based in Bulgaria, Italy, and Finland. The project adheres to the European Union agenda to foster all types of literacy as a factor for the success of citizens in their active participation in the social, cultural, and public life striving for sustainable development (Erasmus+, 2021). Henceforth, transliteracy is essential to be established as a priority of educational institutions. As most accessed institutions for European citizens, libraries are the natural partner of universities in this process. TLIT4U identifies serious games as the approach to engage students with transliteracy (Liquète, 2012) and thus expanding the collaboration between teachers and librarians. Challenges in the last decade regarding information, information retrieval and information dispersal increased exponentially. The advent of social media initially spurred positive societal changes, followed in recent years by an increase of misinformation, disinformation and unreliable information. Opportunities presented by social media to harness text, multimedia and interactivity exacerbated further the impact and changed the scope of information literacy. Therefore, TLIT4U seeks foremostly a development of critical information skills by going beyond the traditional approach of information literacy as the ability to search textual and bibliographic sources and asserts the urgent necessity of teaching transliteracy. The poster demonstrates the application of game-based learning (Gisbert, Cabassi and Longhi, 2021; Menon, Uggeri, Yancheva and Zanichelli, 2018; Zlatkova and Borisova, 2020) by teachers and librarians to support students in acquiring transliteracy skills and to stimulate them to think of information as a flexible process including the seamless transition from one type media to another.
Keywords: transliteracy, game-based learning, serious games, libraries, universities
For further information about the poster presentation click here
For further information about the whole program click here

TLIT4U – Improving Transliteracy Skills through Serious Games


ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР
НА ТЕМА:
„Интелектуалната собственост в университетите –
нови хоризонти на академичния диалог“,

проект TLIT4U – „Обогатяване на знанията и подобряване на
уменията за трансграмотност чрез образователни игри

Презентатори: доц. д-р Марина Енчева, гл. ас. д-р Гергана Янчева, ас. д-р Габриела Ангелова

На 18 април 2022 г., 10:00 ч. доц. д-р Марина Енчева, гл. ас. д-р Гергана Янчева, ас. д-р Габриела Ангелова – членове от българския екип на проект TLIT4U ще представят целите и задачите, заложени в него чрез визуална презентация и доклад на традиционния за УниБИТ форум “Интелектуалната собственост в университетите – нови хоризонти на академичния диалог“. Десетият национален семинар ще се състои в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство проф. Асен Диамандиев – Пловдив. Повече за семинара тук.

Резюме

Статията представя концептуалната рамка и целите на европейския проект по програма Еразъм + „Обогатяване на знанията и подобряване на уменията за трансграмотност чрез образователни игри“ (Improving Transliteracy Skills through Serious Games – TLIT4U project). Ръководител на проекта е доц. д-р Марина Енчева от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) в гр. София, България.Проектът стартира през 2021 г. и включва четири европейски партньорски организации – три университета (УниБИТ; Университет в Парма, Италия; Университет в Лапландия, Финландия) и една неправителственаорганизация (Фондацията към Политехническия университет в Милано, Италия). Проектът TLIT4U следва дневния ред на Европейския съюз за насърчаване на всички видове грамотност, включващи се в дефиницията за „трансграмотност“, като водещ фактор за благосъстоянието и успеха на европейските граждани при активното им участие в културния и социалния живот, стремящи се към изпълнение на целите за устойчиво развитие на ООН (2030). Развитието на технологиите и иновациите във всяка сфера от съвременното ни общество са предпоставка за своевременното усвояване на нови умения, които да бъдат прилагани на теоретично и практическо ниво от гражданите. Обогатяването на знанията и подобряването на уменията за трансграмотност следва да бъдат установени като приоритет на образователните институции. Библиотеките като най-достъпни и демократични институции са естественият партньор на университетите в този процес. Проект TLIT4U идентифицира образователните игри като подход за обучение в трансграмотност, която от своя страна се стреми към развиване на критични информационни умения, надхвърляйки традиционния подход към информационната грамотност като способност за търсене в текстови и библиографски източници и е ресурси.

Abstract

The study presents the conceptual framework and the objectives of the European project Improving transliteracy skills through serious games: Erasmus+ project TLIT4U. Assoc. Prof. Marina Encheva, Ph.D., from the University of Library Studies and Information Technologies in Sofia, Bulgaria is the project coordinator. The project starts in 2021 and includes four European partner organizations – three universities (ULSIT, Bulgaria; University of Parma, Italy; University of Lapland, Finland) and a non-governmental organization (Fondazione Politecnico di Milano – FPM). The project follows the European Union agenda to foster all types of literacy as a factor for the well-being and success of citizens in their active participation in the social, cultural, and public life striving for sustainable development. The development of technologies and innovations in every sphere of our modern society are a prerequisite for the timely acquisition of new skills to be applied at a theoretical and practical level. Enriching knowledge and improving literacy skills should be identified as a priority for educational institutions. Libraries, as the most accessible and democratic institutions, are the natural partner of universities in this process. The TLIT4U project identifies serious games as an approach to teaching transliteracy, which in turn seeks to develop critical information skills, going beyond the traditional approach to information literacy as the ability to search textual and bibliographic sources.
Keywords: Erasmus+ project TLIT4U, transliteracy, game-based approach, serious games, ICT, innovations.

TLIT4U – Improving Transliteracy Skills through Serious Games