Dissemination

2022 ASIS&T 24-Hour Conference
Poster presentation:
Improving transliteracy skills through serious games: Erasmus+ project TLIT4U

Presenters:
Marina, Encheva, University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT)
Zlatkova, Plamena, University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT)
Miltenoff, Plamen, Saint Cloud State University, USA


On April 27, 2022, part of the Bulgarian team of the TLIT4U project will hold a presentation poster at the annual 2022 ASIS&T 24-Hour Conference. The poster provides essential information about the Project goals and the importance of transliteracy in the society we live in.

Abstract

The poster presents the conceptual framework and the objectives of the European project TLIT4U, implemented since 2021 by three higher educational institutions (ULSIT, University of Parma, University of Lapland) and one non-governmental organisation (FPM), based in Bulgaria, Italy and Finland. The project adheres to the European Union agenda to foster all types of literacy as a factor for the success of citizens in their active participation in the social, cultural and public life striving for sustainable development (Erasmus+, 2021). Henceforth, transliteracy is essential to be established as a priority of the educational institutions. As most accessed institutions for European citizens, libraries are the natural partner of universities in this process. TLIT4U identifies serious games as the approach to engage students with transliteracy (Liquète, 2012) and thus expanding the collaboration between teachers and librarians. Challenges in the last decade regarding the information, information retrieval and information dispersal increased exponentially. The advent of social media spurred initially positive societal changes, followed in recent years by an increase of misinformation, disinformation and unreliable information. Opportunities presented by social media to harness text, multimedia and interactivity exacerbated further the impact and changed the scope of information literacy. Therefore, TLIT4U seeks foremostly a development of critical information skills by going beyond the traditional approach of information literacy as the ability to search textual and bibliographic sources and asserts the urgent necessity of teaching transliteracy. The poster demonstrates the application of game-based learning (Gisbert, Cabassi and Longhi, 2021; Menon, Uggeri, Yancheva and Zanichelli, 2018; Zlatkova and Borisova, 2020) by teachers and librarians to support students in acquiring transliteracy skills and to stimulate them to think of information as flexible process including seamless transition from one type media to another.
Keywords: transliteracy, game-based learning, serious games, libraries, universities
For further information about the poster presentation click here
For further information about the whole program click here

TLIT4U – Improving Transliteracy Skills through Serious Games


ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР
НА ТЕМА:
„Интелектуалната собственост в университетите –
нови хоризонти на академичния диалог“,

проект TLIT4U – „Обогатяване на знанията и подобряване на
уменията за трансграмотност чрез образователни игри

Презентатори: доц. д-р Марина Енчева, гл. ас. д-р Гергана Янчева, ас. д-р Габриела Ангелова

На 18 април 2022 г., 10:00 ч. доц. д-р Марина Енчева, гл. ас. д-р Гергана Янчева, ас. д-р Габриела Ангелова – членове от българския екип на проект TLIT4U ще представят целите и задачите, заложени в него чрез визуална презентация и доклад на традиционния за УниБИТ форум “Интелектуалната собственост в университетите – нови хоризонти на академичния диалог“. Десетият национален семинар ще се състои в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство проф. Асен Диамандиев – Пловдив. Повече за семинара тук.

Резюме

Статията представя концептуалната рамка и целите на европейския проект по програма Еразъм + „Обогатяване на знанията и подобряване на уменията за трансграмотност чрез образователни игри“ (Improving Transliteracy Skills through Serious Games – TLIT4U project). Ръководител на проекта е доц. д-р Марина Енчева от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) в гр. София, България.Проектът стартира през 2021 г. и включва четири европейски партньорски организации – три университета (УниБИТ; Университет в Парма, Италия; Университет в Лапландия, Финландия) и една неправителственаорганизация (Фондацията към Политехническия университет в Милано, Италия). Проектът TLIT4U следва дневния ред на Европейския съюз за насърчаване на всички видове грамотност, включващи се в дефиницията за „трансграмотност“, като водещ фактор за благосъстоянието и успеха на европейските граждани при активното им участие в културния и социалния живот, стремящи се към изпълнение на целите за устойчиво развитие на ООН (2030). Развитието на технологиите и иновациите във всяка сфера от съвременното ни общество са предпоставка за своевременното усвояване на нови умения, които да бъдат прилагани на теоретично и практическо ниво от гражданите. Обогатяването на знанията и подобряването на уменията за трансграмотност следва да бъдат установени като приоритет на образователните институции. Библиотеките като най-достъпни и демократични институции са естественият партньор на университетите в този процес. Проект TLIT4U идентифицира образователните игри като подход за обучение в трансграмотност, която от своя страна се стреми към развиване на критични информационни умения, надхвърляйки традиционния подход към информационната грамотност като способност за търсене в текстови и библиографски източници и е ресурси.

Abstract

The study presents the conceptual framework and the objectives of the European project Improving transliteracy skills through serious games: Erasmus+ project TLIT4U. Assoc. Prof. Marina Encheva, Ph.D., from the University of Library Studies and Information Technologies in Sofia, Bulgaria is the project coordinator. The project starts in 2021 and includes four European partner organizations – three universities (ULSIT, Bulgaria; University of Parma, Italy; University of Lapland, Finland) and a non-governmental organization (Fondazione Politecnico di Milano – FPM). The project follows the European Union agenda to foster all types of literacy as a factor for the well-being and success of citizens in their active participation in the social, cultural, and public life striving for sustainable development. The development of technologies and innovations in every sphere of our modern society are a prerequisite for the timely acquisition of new skills to be applied at a theoretical and practical level. Enriching knowledge and improving literacy skills should be identified as a priority for educational institutions. Libraries, as the most accessible and democratic institutions, are the natural partner of universities in this process. The TLIT4U project identifies serious games as an approach to teaching transliteracy, which in turn seeks to develop critical information skills, going beyond the traditional approach to information literacy as the ability to search textual and bibliographic sources.
Keywords: Erasmus+ project TLIT4U, transliteracy, game-based approach, serious games, ICT, innovations.

TLIT4U – Improving Transliteracy Skills through Serious Games